ഒരു വെറൈറ്റി summer drink | ചൂടിനെ വെല്ലും ഇവൻ😅 | Easy summer drink recipe by Food Ward Fyz

ഉച്ചവെയിൽ ചൂടിന് പറ്റിയ പോരാളി.Sugar syrup പാരാൻ മറക്കണ്ട‼️ . . . Ingredients ———— 1.onion 2.lemon 3.green chilli 4.ginger 5.sugar syrup 6.ice cubes 7.coco cola or pepsi . . #summerdrink

ഒരു വെറൈറ്റി summer drink | ചൂടിനെ വെല്ലും ഇവൻ😅 | Easy summer drink recipe by Food Ward Fyz

Source

0
(0)

ഉച്ചവെയിൽ ചൂടിന് പറ്റിയ പോരാളി.Sugar syrup പാരാൻ മറക്കണ്ട‼️
.
.
.
Ingredients
————
1.onion
2.lemon
3.green chilli
4.ginger
5.sugar syrup
6.ice cubes
7.coco cola or pepsi
.
.
#summerdrink

0 / 5. 0